Абітурієнту

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування створений у серпні 2020 року з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно працювати і навчатися впродовж усього життя основі синергетичного ефекту науково-дослідницької, інноваційно-виробничої діяльності і безперервної ступеневої освіти в галузі природокористування, агрономії. охорони здоров’я, а також в суміжних видах діяльності і в споріднених галузях.

Основні цілі розвитку інституту:

 • забезпечення якості надання освітніх послуг на рівні європейських і світових стандартів;
 • формування ННІБП як провідного науково-дослідницького центру в галузі екології, охорони природи, агрономії, геодезії та землевпорядкування, цифрової економіки, охорони здоров’я;
 • всебічний розвиток кадрового потенціалу із набуттям сучасних компетенцій відповідно до вимог НАЗЯВО, сучасних трендів ринку праці та глобалізаційних процесів;
 • інтенсифікація міжнародної освітньої, наукової та культурно- просвітницької діяльності;
 • утвердження стандартів корпоративної культури та привабливого іміджу;
 • розвиток міждісціплінарніх освітніх и науково-дослідніх проектів
 • формування атмосфери прозорості та академічної доброчесності.

У складі інституту функціонує чотири кафедри:

 • Кафедра агрономії, екології та агроінженерії
 • Кафедра економічної експертизи та землевпорядкування
 • Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
 • Кафедра фізичної реабілітації, громадського здоров’я і спорту

Колектив Навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти та освітніми програмами:

БАКАЛАВР

071 Облік і оподаткування

ОП «Облік і аналітика цифрової економіки»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОП «Енергетичний аудит»

193 Геодезія та землеустрій

ОП «Геодезія та землеустрій»

ОП «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»

101 Екологія

ОП «Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища»

201 Агрономія

ОП «Агрономія»

017 Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

229 Громадське здоров’я

ОП «Громадське здоров’я і фізична реабілітація»

МАГІСТР

071 Облік і оподаткування

ОП «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу»

051 «Економіка»

ОП «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»

201 Агрономія

ОП «Агрономія»

017 Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

01 –    Освіта

011 –  Освітні, педагогічні науки

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

073 – Менеджмент

Інститут здійснює освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну діяльність, яка  спрямована на удосконалення новітніх питань у сфері науки про життя і довкілля, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів.

Студенти ННІБП беруть участь у науково-практичних конференціях, предметних олімпіадах; наукових семінарах тощо. Діють такі наукові гуртки:   «Учні Луки Пачолі», «Земля в порядку» та студентське наукове товариство Doctor-клуб. Організовують культурно-мистецькі проекти: «Ніч в бібліотеці», пізнавальні квести «Лабіринтами аграрної науки», «Стежками рідної землі», «Лабіринтами храму душі та науки».

Викладачі активно залучають студентів до участі у громадському житті університету, формують у них навички майбутнього організатора, керівника; сприяють створенню наукових, спортивних, творчих студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координацію їх діяльності.

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування надає студентам можливість навчатися за кордоном.

Інститут реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: з Державним університетом ім. Шимона Шимоновича (Замость, Республіка Польща), Аграрним університетом ім. Гуго Коллонтая (Краків, Республіка Польща), Державним університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща); Економічним університетом м. Познань (Польща); University of Portsmouth (Велика Британія); Nishinippon Institute of Technology (Японія); Mykolas Romeris University; Vilnius (Литва); Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile (Польща); Batumi Shota Rustaveli State University (Грузія); University of National and World Economy (Болгарія); Greenwich University (Пакистан); University of Mostaganem (Алжир), у яких студенти мають можливість проходити семестрове навчання та стажування.

Переваги навчання в інституті:

 1. Зручні, обладнані сучасними засобами навчання аудиторії та лабораторії.
 2. Наявність власної бази для агроекологічних та геодезичних досліджень – Навчально-дослідне господарство «Наука»
 3. Наявність фізкультурно-оздоровчого комплексу.
 4. Висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.
 5. Можливість паралельно навчатись за кількома спеціальностями.
 6. Лекції та зустрічі з провідними фахівцями-практиками у за профілем підготовки.
 7. Можливість навчання у Центрі підготовки офіцерів запасу.
 8. Можливість проходження практики та дуальної освіти в провідних компаніях за профілем підготовки
 9. Участь студентів у міжнародних конкурсах та бізнес-проектах із можливістю отримання грантів та першого робочого місця.
 10. Продовження навчання та виробнича практика за кордоном.
 11. Розвиток творчих та спортивних здібностей.
 12. 100% поселення студентів у гуртожитках університету.
 13. Можливість продовження наукової роботи в аспірантурі та докторантурі.
 14. Надання кваліфікованої допомоги абітурієнтам у виборі професії і спеціальності  та випускникам – в процесі працевлаштування  фахівцями Центру професійного розвитку та консультування.

Після завершення навчання в  інституті випускники можуть обіймати такі посади:

Освітня програма «Облік і аналітика цифрової економіки»: робота за фахом (бухгалтер, касир-експерт, асистент бухгалтера-експерта, ревізор, податковий агент, державний податковий інспектор), а також на посадах провідних фахівців в обліково-аналітичних смарт-центрах; антикризових бізнес-хабах; центрах штучного інтелекту з прогнозування, обліку й управління бізнесом; компаніях-провайдерах з цифрового обліку та кібербезпеки; участь у Blockchain-проєктах, цифровому едвайзингу.-

Освітня програма «Енергетичний аудит»: робота за фахом (енергоаудитор, спеціаліст енергосервісної компанії, провідний фахівець з енергозабезпечення виробничих об’єктів, розробник та виконавець енергозберігаючих проєктів та проєктів з енергоефективності, енергетичний менеджер в органах державного та муніципального управління, енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства, консультант з енергоефективності та енергозбереження).

Освітня програма «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу»: робота за фахом (головний бухгалтер, головний касир, головний ревізор, директор з економіки, фінансовий директор, начальник фінансового відділу, начальник централізованої бухгалтерії, аудитор, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів, консультант з економічних питань) в агрохолдингах; обліково-аналітичних відділах департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій; державній аудиторській службі; консалтингових, аутсорсингових компаніях  і службах із сільськогосподарського дорадництва.

Освітні програми «Геодезія та землеустрій», «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»: провідний спеціаліст в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; керівник державних і приватних установ; провідний спеціаліст державної архітектурно-будівельної інспекції України; адміністратор геосистеми; інженер-геодезист на будівництві; інженер-землевпорядник в Держгеокадастрі, землевпорядних та проектних організаціях; інженер з технічного нагляду (будівництво); інженер з природокористування; картограф; оцінювач (експертна оцінка землі та майна); експертами з оцінки землі; державними кадастровими реєстраторами; фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу; фотограмметрист.

Освітня програма: «Агрономія» агроном, агротехнік, агрохімік, агроном з насінництва, агроном із захисту рослин, інспектор служби фітосанітарного контролю, регіональний представник виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин, аграрний експерт, експерт з моніторингу якості ґрунтів, спеціаліст лабораторії моніторингу ґрунтів та якості продукції рослинництва, агроном-технолог з переробки продукції рослинництва.

Освітня програма «Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища»: спеціаліст з виробничо-екологічної безпеки, інженер-еколог, екологічний аудитор, інспектор з охорони природи, інженер з охорони НС, менеджер-еколог на підприємстві, технолог з природоохоронних робіт, спеціаліст відділу екологічного контролю, фахівець з моделювання екологічних систем, спеціаліст лабораторії з охорони навколишнього середовища, фахівець з управління природокористуванням, експерт з екології, технік-еколог.

Освітня програма «Громадське здоров’я і фізична реабілітація»: у сфері профілактичної медицини; у сфері менеджменту в охороні здоров’я; у сфері медичного права та біотетики; у сфері економіки охорони здоров’я; у сфері соціального забезпечення та обслуговування населення; у соціально-інформаційній(комунікаційній) сфері, у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих; у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості; в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах.   

 Освітня програма «Фізична культура і спорт»: інструктор-методист з виробничої гімнастики; інструктор-методист з фізичної культури та спорту; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); інструктор з аеробіки; тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.); тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції); фітнес-тренер; спортсмен-інструктор; спортсмен-інструктор збірної команди України; спортсмен-професіонал з виду спорту; тренер-методист; фахівець із організації дозвілля; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму).

Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, ) м. Тернопіль, 46020, каб. 2219,  2115
Телефон: +38 (0352) 47-50-66*12-294
Наші контакти:

E-mail: nnibp@wunu.edu.ua

Cайт: http://nnibp.wunu.edu.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/Навчально-науковий-інститут-біоресурсів-і-природокористування-ЗУНУ-113810043784829/

Instagram: https://www.instagram.com/nnibp_zunu/

#nnibp