Адміністрація інституту

Директор навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування

    

В.о директора Шушпанов Дмитро Георгійович, доктор економічних наук,  доцент
Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, ) м. Тернопіль, 46020, каб. 2219,  2115
Телефон: +38 (0352) 47-50-66*12-294
Наші контакти:

E-mail: nnibp@wunu.edu.ua

Cайт: http://nnibp.wunu.edu.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/Навчально-науковий-інститут-біоресурсів-і-природокористування-ЗУНУ-113810043784829/

Instagram: https://www.instagram.com/nnibp_zunu/

#nnibp

Коло наукових інтересів: демографія, соціальна економіка і політика, громадське здоров’я, менеджмент персоналу, регіональна економіка,

 

У 1994 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Географія і біологія» і отримав кваліфікацію “учитель географії і біології”.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1994  році в Тернопільській академії народного господарства. З березня 1998 р. до жовтня 2014 р. та з липня 2017 до серпня 2019 р. працював доцентом кафедри управління персоналом і регіональної економіки ТНЕУ.

З листопада 1994 р. до лютого 1998 р. підвищував свій професійний та науковий рівень в аспірантурі з відривом від виробництва при ТАНГ за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 12 грудня 1997 р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Принципи та методи демографічного обґрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку» у Спеціалізованій вченій раді Д. 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

З листопада 2014 по червень 2017 р. підвищував свій професійний та науковий рівень в докторантурі з відривом від виробництва при ТНЕУ за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 22 травня 2019 р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Соціально-економічних детермінант нерівності у здоров’ї населення» у Спеціалізованій вченій раді Д. 26.247.01 Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи України НАН.

Науково-дослідна робота. Опублікував 145 науково-методичних праць, у тому числі 56 статтей опублікованих у провідних фахових виданнях України, 2 статті у «SciVerse Scopus» та 25 навчально-методичного характеру, 1 одноосібна монографія, 4 колективні монографії.

Був керівником НДР «Стратегія розвитку Васильковецької об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки» (номер державної реєстрації 0116U006373), у 2018 р. брав участь у НДР «Моделі взаємозв’язків соціального захисту та податкового навантаження на домогосподарства» (Інститут демографії та соціальних досліджень НАН Українни, 0114U005340), де розробив методи мікроімітаційного моделювання, використані  для обґрунтування напрямів удосконалення політики охорони здоров’я в Україні та завершено виконання науково-дослідної кафедральної роботи «Соціально-економічний потенціал сільських населених пунктів в умовах децентралізації владних відносин» (номер державної реєстрації 0115U001604), де запропонував заходи з покращення соціально-економічних детермінант здоров’я населення сільської місцевості. Керує  науково-дослідної роботи щодо «Фінансове консультування з питань формування Гощанської об’єднаної територіальної громади і розроблення стратегічних орієнтирів її розвитку» (Договір № УПРЕ-38-2019).

Головний редактор фахового наукового журналу «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України» та членом редакційної колегії фахового наукового журналу «Економічний аналіз».

У червні-липні 2004 р. перебував на стажуванні у Дрезденському технічному університеті (Німеччина) згідно з проектом DAAD-Projekts”Deutschsprachiger Studiengang Internationale Wirtschaft”, який виконувався в рамках реалізації інтегрованої німецько-української програми двох дипломів ТНЕУ за програмою «Менеджмент персоналу», а в січні 2020 року у Вроцлавському економічному університеті (Польща) за програмою «Менеджмент». У 2005 р. був Стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених.


Заступник директора навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування

Гуменюк Олена Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент;

доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

 

Контакти:
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-66, тел. (внут.): 12-292
E-mail: o.humeniuk@wunu.edu.ua

Кабінет: 2119(а)

Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2), м. Тернопіль

Заступник директора навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування з наукової роботи

 

Пуцентейло Петро Романович

доктор економічних наук, професор; професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

 

Контакти:

Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-66, тел. (внут.): 12-292
E-mail: p.putsenteilo@wunu.edu.ua

Кабінет: 2119
Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2), м. Тернопіль

Координатор Навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування з міжнародної діяльності

 

Любезна Ірина Василівна

кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри економічної експертизи та землевпорядкування

 

Контакти:
Тел. (зовн.): +38 0352 47 50 50 *12286
E-mail: i.liubezna@wunu.edu.ua

Кабінет: 1402
Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2), м. Тернопіль

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування

Навчально-науковий інститут біоресурсів і природокористування створений у серпні 2020 року з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно працювати і навчатися впродовж усього життя основі синергетичного ефекту науково-дослідницької, інноваційно-виробничої діяльності і безперервної ступеневої освіти в галузі природокористування, агрономії. охорони здоров’я, а також в суміжних видах діяльності і в споріднених галузях.

Основні цілі розвитку інституту:

 • забезпечення якості надання освітніх послуг на рівні європейських і світових стандартів;
 • формування ННІБП як провідного науково-дослідницького центру в галузі екології, охорони природи, агрономії, геодезії та землевпорядкування, цифрової економіки, охорони здоров’я;
 • всебічний розвиток кадрового потенціалу із набуттям сучасних компетенцій відповідно до вимог НАЗЯВО, сучасних трендів ринку праці та глобалізаційних процесів;
 • інтенсифікація міжнародної освітньої, наукової та культурно- просвітницької діяльності;
 • утвердження стандартів корпоративної культури та привабливого іміджу;
 • розвиток міждісціплінарніх освітніх и науково-дослідніх проектів
 • формування атмосфери прозорості та академічної доброчесності.

 

Структура інституту включає кафедри:

 • обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
 • економічної експертизи та землевпорядкування
 • агрономії, екології та агроінженерії
 • фізичної реабілітації, громадського здоров’я і спорту

 

Колектив Навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти та освітніми програмами:

БАКАЛАВР

071 Облік і оподаткування

ОП «Облік і аналітика цифрової економіки»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОП «Енергетичний аудит»

193 Геодезія та землеустрій

ОП «Геодезія та землеустрій»

ОП «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»

101 Екологія

ОП «Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища»

201 Агрономія

ОП «Агрономія»

017 Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

229 Громадське здоров’я

ОП «Громадське здоров’я і фізична реабілітація»

  

МАГІСТР

071 Облік і оподаткування

ОП «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу»

051 «Економіка»

ОП «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»

201 Агрономія

ОП «Агрономія»

017 Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

01 –    Освіта

011 –  Освітні, педагогічні науки

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

073 – Менеджмент

Інститут займається освітньою, науково-дослідною, науково-інноваційною діяльністю, яка  спрямована на удосконалення новітніх питань у сфері науки про життя і довкілля, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів.

Пріоритетне місце в житті навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування посідає робота з обдарованою молоддю. Активним та плідним є наукове життя. В інституті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. студенти регулярно беруть участь у науково-практичних конференціях, перемагають у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, публікують результати своїх досліджень в фахових наукових виданнях.

Міжнародна діяльність ННІБП спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою; вирішення питань оволодіння кращими європейськими зразками інноваційної, освітньої-наукової діяльності; налагодження ефективного механізму наукової співпраці з міжнародними партнерами; активне залучення студентів та аспірантів до різних форм міжнародної діяльності.

 

Адреса:

Майдан Перемоги, 3 (навчальний корпус № 2), а. 2119
46020, м. Тернопіль
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-66, тел. (внут.): 12-294